Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 

Формування ціннісно-смислової компетентності через виховну роботу у початковій школі

 

 

Рекомендовано методичною радою управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

 Харківської районної ради

Протокол № 3 від 16.01.2013

 

Рецензенти: Подчерняєва Н.Д., заступник директора з НВР ХСШ № 73, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Автор-упорядник :

Рощіна Ірина Леонідівна, учитель початкової школи ХСШ № 73, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

Формування ціннісно-смислової компетентності через виховну роботу у початковій школі. - Харків, 2012. -  19 с.

 

Висновки експертизи

1.Реєстраційний номер _____________________________________

2. Напрям ________________________________________________

3. Розділ__________________________________________________

4. Назва роботи ___________________________________________

_________________________________________________________

5. Автор роботи ___________________________________________

_________________________________________________________

Експерти

П.І.Б.

Дата

Загальний бал

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній бал

 

 

Голова комісії_______________________________________

                                   П.І.Б.                                            підпис

Дата _________________________________________________

 

          Ціннісно-смислова компетентність забезпечує механізм самовизначення учня в ситуаціях навчальної й іншої діяльності. Від неї залежать індивідуальна освітня траєкторія учня та програма його життєдіяльності в цілому. У роботі представлені виховні години«Будь працьовитим», «Кого можна назвати доброю людиною?»,  «Яку людину можна назвати красивою». Роботу можна використовувати класним керівникам, вихователям ГПД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                          Зміст

 

 

 

 

І.Вступ……………………………………………………………..4-7

ІІ.Виховна година. Тема: «Будь працьовитим»………………..8-10

ІІІ. Виховна година Тема: «Кого можна назвати доброю людиною?»…………………………………………………… ..11-13

ІV. Виховна година.Тема: Яку людину можна назвати красивою………………………………………………………...14-16

VІ.Література………………………………………………….........17

V. Додаток 1…………………………………………………….18-19


І.Вступ.

 

Дай мені рибку, і я буду їсти її весь день,

           навчи мене ловити рибку, і я буду їсти її протягом

           всього життя.

                                                 Східна народна мудрість

 

         Ціннісно-смислова компетентність - це компетентність у сфері світогляду, пов'язана з ціннісними орієнтирами учня, його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення. Дана компетентність забезпечує механізм самовизначення учня в ситуаціях навчальної й іншої діяльності. Від неї залежать індивідуальна освітня траєкторія учня та програма його життєдіяльності в цілому.

На сучасному етапі розвитку суспільства завданням педагогів є організація навчально-виховного процесу, щоб він сприяв становленню особистості учня, виробляв у нього індивідуальний стиль життя, допомагав учню свідомо засвоїти морально-духовні цінності, на їх основі плекати власні особистісні надбання, приймати самостійні рішення, покладати на себе відповідальність, здійснювати свідомий життєвий вибір. Ці завдання вирішуються у виховному процесі завдяки особистісно орієнтованій технології комунікативній взаємодії вчителя і учня.

  Одним з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово "інтерактив” прийшло до нас із англійської мови "interаct”. "Inter” – це "взаємний”, "act” – діяти. Інтерактивне навчання – діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня.

   Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

   Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємо - навчанні: вчитель – учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.

   Застосування інтерактивного навчання здійснюється шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню вміння дискутувати. Найбільш уживаними стали:

       при фронтальній формі роботи такі технології: мікрофон, "мозковий штурм”, ажурна пилка, "незакінчене речення”;

       при кооперативній формі: робота в парах ("Облич до обличчя”, "Один – удвох – усі разом”), робота в малих групах, акваріум;

       інтерактивні ігри: "Рольова гра”, "Драматизація”, "Спрощене судове слухання”;

       технології навчання у дискусії: метод "Прес”, "Обери позицію”.

     Виходячи з вищезазначеного, на практиці необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити "відкриття”, формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1.     Технологія "Незакінчене речення” 

(There is…on the… .)

     Технологія "Мікрофон”

2. Завдання: поставити питання за своєю темою для іншої групи, але таке яке, сьогодні ще не звучало.

Діти беруть мікрофон і запитують

 Частіше використовуючи ті питання які чули на попередніх уроках.

  Учитель ставить питання – учні відповідають.

3.     Технологія "Дерево рішень”

Проблема ”What can you see?’, рішення ‘I can see … .’

4.     Гра "Реклама на телеканалі”

Робота в групах. Кожна група вибирає картку, де вказана тема реклами..

 Моя родина. Моя школа .Мій домашній улюбленець. Мій друг.

5.     Гра "Ключовий момент”.

Тест –перевірка знань (тестування)

6.     Технологія "Робота в групах”

Гра "Дослідники”:

 дослідіть текст, порахуйте, скільки разів у ньому зустрічається слово "cаt” і тому подібне.

    7. Технологія "Мозкового штурму” – довести, пояснити

 Мозковий штурм є прекрасний метод для використання досвіду учнів з метою розв’язання проблем та розробки ідей. Мозковий штурм спрацьовує найкраще в  групах по 5 –7 осіб.

  Основні пункти

   Чітко визначте проблему або тему для мозкового штурму. Працюйте в колі.

    Виберіть лідера, який веде обговорення і заохочує появу нових ідей. Він повинен заохочувати кількість, а не якість ідей.

     Правила мозкового штурму є такі.

1.     Жодної критики!

2.     Запозичення інших ідей є нормальним явищем.

3.     Бажана велика кількість ідей.

4.     Оцінка приходить пізніше.

Щоб вдосконалити якість ідей, надайте час дітям, щоб вони написали свої ідеї спочатку індивідуально.

8.   "Банани”

Вправа допомагає зламати стереотипи робити роботи лівої мозкової півкулі, логічного, раціонального мислення. Використовується як розминка.

(Напис на дошці: aByajnannnmas.)

Закресліть у цьому рядку шість літер таким чином, щоб літери, які залишаються (без зміни своєї послідовності), складали б добре знайоме слово. (Банани)

Застосування інтерактивних технологій у виховному процесі створюють комфортні умови виховання, які забезпечують активну взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу, які виступають рівноправними партнерами, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції, створюються умови для вільного спілкування, без яких неможливий розвиток особистості.

Під час проведення всіх заходів діти працюють у групах; використовуються інтерактивні технології «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в групах, різні інтелектуальні ігри, творчі спільні завдання на рольовій основі.

Ці заходи виховують в дитині загальнолюдські цінності (добро, духовність, милосердя, працелюбність).

      

 


ІІ.Виховна година.

Тема: «Будь працьовитим»

 

Мета: Продовжувати формувати етичну освіченість дітей, з’ясувати поняття «працьовитість», розвивати культуру мовлення дітей, збагачувати словниковий запас, творчі здібності дітей, виховувати працьовитість, повагу до людей.

Хід заняття.

1.    Організація заняття. Повідомлення теми, мети. Гра «Мікрофон»

-         Сьогодні, діти, ми будемо з`ясовувати, що таке працьовитість.

-         Чого ви чекаєте від сьогоднішнього заняття?

Кожен учень висловлює свою думку. Відповіді дітей фіксуються на дошці.

-         З`ясувати, що таке працьовитість?

-         В яких ситуаціях можна її проявляти?

-         Як її виховувати?

2. Об`єднання дітей у групи.

Щоб було зручніше працювати, давайте розділимось на групи. До першої групи входять діти, у яких в імені є літера С, до другої – з літерою Т, до третьої – з літерою Н, до четвертої – з літерою Л.

-         Займіть свої місця, придумайте назву своєї групи.

3. Робота з текстом.

Діти читають тексти «Золоті руки» З. Александрової, «Сидько і Тинько» Г. Кирпи, «День, як маків цвіт»  Г. Кирпи.

В групі обговорюються питання «Кого з героїв текстів можна назвати працьовитими. Чому?»

4. Презентація думок.

а) виступи представників груп.

б) підбиття загального підсумка роботи над текстом.

5. Гра «Лото прислів’їв».

- Працьовитість завжди дуже цінувалася людьми. Давайте пригадаємо прислів’я про працьовитість та ледачість. Кожна група по черзі називає прислів’я .

- Труд человека кормит, а лень портит.

- Долог день до вечера, коли делать нечего.

- Умелые руки не знают скуки.

- Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

- Была бы охота – будет спориться работа.

- Землю красит солнце, а человека – труд.

- Окончил дело – гуляй смело.

- Терпение и труд все перетрут.

- Под лежачий камень вода не течет.

- Маленькое дело лучше большого безделья.

- Горька работа, да сладок мед.

- Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть.

- На чужом хребте легко работать.

- Двое пашут, а семеро руками машут.

- Суди о человеке по его труду.

- Человек от лени болеет, а от труда здоровеет.

- Дерево ценят по плодам, а человека по делам.

6. Робота в групах. Інсценізація ситуацій.

- Діти, а навіщо бути працелюбними (щоб бути гарними працівниками).

- Давайте пригадаємо, які ви знаєте професії. Обговоріть в групах, яку професію ви інсценізуєте. Інші групи повинні назвати професію.

7. Закріплення знань. Ділова гра «Редакція».

- А тепер уявімо, що ми опинилися у редакційному відділі газети. Нам треба написати статтю про «працелюбність», кого можна назвати працьовитою людиною, дати поради як нею стати, що треба робити, щоб не марнувати свій час.

Кожна група готує свій варіант порад. Їх ми будемо виконувати у повсякденному житті.

1) Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.

2) Вмій знаходити для себе корисні справи.

3) Намагайся в роботі досягти гарних результатів, не роби аби як.

4) Відпочивати – не значить бити байдики.

5)На дозвіллі не забувати про те, що можна зробити своїми руками.

8. Сюрпризний момент.

- Праця завжди приносить людям радість. Обміняйтесь подарунками, які ви приготували своїми руками, запам’ятайте свої почуття.

9. Рефлексія. Гра «Мікрофон»

Кожен учень відповідає на запитання:

-         Чи досягли ви очікуваних результатів?

-         Чого ви навчилися на занятті?

 

 


ІІІ. Виховна година

Тема: «Кого можна назвати доброю людиною?»

 

Мета: формувати в учнів поняття «доброта», етичну освіченість, вчити розрізняти добру і недобру поведінку, розвивати мовлення дітей, уміння спілкуватись, виховувати доброту, чуйність.

Хід заняття.

1. Організація заняття. Повідомлення теми, мети. Гра «Інтерв’ю».

Діти сидять по колу.

-         На виховних годинах ми з’ясовуємо різні якості людини, визначаємо, які риси треба виховувати у себе. Сьогодні ми будемо розмовляти про доброту.

-         Уявіть, що до нас приїхали кореспонденти, вони беруть інтерв’ю:

-         Яка ваша головна риса характеру?

-         За що ви себе поважаєте?

-         Яку рису характеру ви хотіли б розвити в собі?

-         Що ви чекаєте від сьогоднішнього заняття, що намагаєтесь з’ясувати?

Відповіді дітей записуються на дошці.

-         з’ясувати, що таке доброта;

-         в яких ситуаціях можна проявляти доброту.

-         Навіщо потрібна доброта?

-         Можна мене назвати доброю людиною?

2. Робота з текстами етичного спрямування.

1) Читання текстів «На катке» В. Осєєвой, «Розгубився» В. Сухомлинського; «Канавка» В. Донніковой.

2) Бесіда

- При кого йдеться мова у текстах?

- Що хробили головні герої текстів?

- Як їх вчинки вплинули на інших людей?

На дошку прикріплюються три ілюстрації до цих текстів.

-         А тепер, діти, обговоріть у своїх групах питання

«Кого з цих героїв текстів можна назвати доброю людиною?»

3. Презентація думок

а) виступи представників групи.

б) підбиття загального підсумка роботи над текстом.

4. Інтерактивна вправа «Акваріум».

- Діти, ви бачите, що «доброта» - це складне етичне поняття. Давайте дізнаємося, з чим схожа доброта. Доберіть синоніми до слова «доброта».

Кожна група по черзі в голос обговорює характеристику різних рис характеру і доводить свою думку, чому це поняття можна віднести до доброти.

Чуткость – внимательное, заботливое отношение человека к нуждам и желаниям других людей, к их мыслям и чувствам, готовность оказать человеку помощь.

Сочувствие – участливое отношение человека к переживаниям других людей.

Сострадание – сопереживание, сочувствие другим людям, готовность содействовать облегчению их страданий.

Вежливость – внимательное и доброжелательное отношение  к человеку.

Жалость – сострадание по отношению к человеку, испытывающему какие-либо трудности, способность сопереживать.

5.Гра «Лото прислів’їв».

Одна група читає початок прислів’я, а інші шукають продовження.

-         Худо тому, кто не делает добра никому.

-         Себя губит, кто других не любит.

-         Добро творить – себя веселить.

-         Не одежда красит человека, а его добрые дела.

-         Чего в другом не любишь, того и сам не делай.

6. Закріплення знань

Інсценізація ситуацій. Робота в групах.

«Як вчинить добра людина».

Кожна група отримує описання ситуацій, її треба інсценізувати і показати свій варіант рішення виходу з ситуації.

Сереже не везло. Играл с ребятами «в прятки» и вот уже пол часа как «водит». Ему обидно, что вот-вот расплачется. Ребята заметили его состояние и начали дразнить…

Дима стоит у горки и смотрит как другие дети катаются с горы на санках. Он замерз. Ему грустно…

Закончились уроки. Все дети ушли домой. Ты уже стоишь одетый. А коля сидит за партой с опущенной головой. Он потерял шапку, как пойдет домой?..

У тебя новая интересная игрушка. Дети стали в очередь, чтобы поиграть с нею. Но тут подходит твой лучший друг и просит дать ему эту игрушку…

7. Ділова гра «Редакція».

- А тепер, діти, уявимо, що ми в редакційному газети. нам треба створити статтю про добру людину (записати правила поведінки, яких ми будемо дотримуватися).

Кожна група складає свій варіант статті.

8. Рефлексія «Мікрофон».

Кожен учень відповідає на запитання:

-         Чи досягли ви очікуваних результатів?

-         Чого навчилися на занятті.

 

 


ІV. Виховна година

Тема: Яку людину можна назвати красивою.

 

Мета: формувати в учнів поняття краси, розуміння красивих і некрасивих вчинків, вчити розрізняти зовнішню та внутрішню красу людини, розвивати навички культури спілкування, виховувати доброту, співчуття, повагу один до одного.

 

Хід заняття

 

1. Організаційний момент, повідомлення теми, мети.

Гра «Мікрофон».

Діти сидять по колу

-         Щоб дізнатися тему нашого заняття, вам треба розгадати ребус

-         Так, ми будемо говорити про красу.

-         А чого кожний з вас чекає від цього заняття, що б ви хотіли  з’ясувати?

Вчитель відповідає перший і передає мікрофон по колу дітям. Учні висловлюються по черзі. На дошці записуються відповіді дітей.

2. Робота в групах.

Робота з текстом казки «Краса душі».

а) читання казки;

б) бесіда:

- Про кого йдеться мова у казці?

- Як квіточка поставилася до метелика?

- Як вчинив хлопчик?

- Як вчинила квітка?

- Сподобався вам хлопчик? Чому?

в) Обговорення питання в групах

- Хто з героїв казки був найкрасивіший?

3. Презентація думок

а) Виступи представників груп.

б) Підбиття загального підсумка роботи над текстом.

4. Ігра «Магніт».

Які слова притягує слово краса? Відповіді дітей записуються на дошці.

5. Інтерактивна вправа «Акваріум».

Групи обговорюють питання:

-         Що таке красиве, а що потворне?

-         Чому жити без краси погано?

-         Чи робить краса людину кращою?

-         Чи існує краса в природі?

6. Гра «Лото прислів’їв».

В усній народній творчості є багато образних висловів про красу. Давайте їх пригадаємо. Треба скласти прислів’я із частин. Одна група читає початок прислів’я, а інша продовжує.

Красна птица пером, а человек умом.

Аккуратность человека красит.

Лучше ученый, чем золоченый.

Ложь человека не красит.

Красна птица опереньем, а человек рукодельем.

7. Робота в групах з текстовою інформацією. Закріплення знань.

а) Прочитайте інформацію

б) Обміняйтеся думками з приводу прочитаного

в) З прочитаного оберіть гасло для своєї групи та запишіть його на аркуші паперу

г) Назвіть іншими словами тему сьогоднішнього заняття

Інформація написана на картках.

1) Що таке краса?

Краса – це те, що приємно і подобається всім людям, те, що викликає в людині радість. Крім краси в світі існує некрасиве і потворне.

2) Без краси жити дуже важко.

Чи добре б було жити без краси, якби все красиве раптом зникло, а навколо вам залишилося одне потворне, огидне, брудне?

3) Порівняйте красиве і потворне: сніг і бруд, прекрасну картину і карлючки, чудову музику і скрип дверей, танок і тупотіння.

4) Людина може створювати навколо себе і красиве і потворне. Одна людина намагається говорити гарі і добрі слова, а інша грубіянить, лається. Одна малює красивий малюнок, а інша бруднить папір карлючками. Одна виростила квіти, щоб було красиво, а інша все зруйнувала.

5) Красиве не дружить з потворним.

Якщо вас скажуть десять лагідних та добрих слів, а потім одне погане, то вас стане неприємно. Добру дружелюбну людину може зробити некрасивою та неприємною жадоба. Красиву картину псує пляма.

8. Мозковий штурм.

- Кого можна назвати красивою людиною?

9. Рефлексія. Гра «Мікрофон».

- Чи досягли ви очікуваних результатів?

- Чого навчилися на занятті?

10. Сюрпризний момент.

Виступ двох трьох учнів, які займаються музикою, танцями, співом.

 


V. Додаток 1

 

Краса душі

 

              Сумно  було  Квіточці стояти  цілий  день  на  одній ніжці   посеред  клумби біля будинку. Але  якогось дня сів  на неї зовсім  незнайомий Метелик.

     Він, напевно, прилетів  із  далекої країни, бо  таких красивих крилець Квітка  ще ніколи не бачила. Метелик теж замилувався  пишною  Квіткою, і, поки він  відпочивав, вона поскаржилася, як часто їй буває самотньо. І  тоді Метелик пожалів  самотню Квіточку.    Він  вирішив  не  летіти далі, а оселитися  поблизу, щоб прилітати  щодня  до  Квіточки і  розповідати їй   цікаві історії  про  ті  місця, де  він  побував. 

       Тепер  Метелик  щоранку  і  щовечора  прилітав  до  Квітки  з  новинами, а  вона, розкривши  пелюстки, радісно зустрічала  свого  друга. Одного  разу, коли  Метелика  не  було  поряд, до  Квітки підійшов хлопчик  і  хотів її  зірвати. Квітка  злякалася  і  почала  благати  не  зривати  її. Натомість  запропонувала  хлопчикові  допомогти  впіймати свого  красивого  друга.  Хлопчик  погодився   і пішов  додому  по  сачок. Повернувшись,  він  сховався  і  став  чекати  на  Метелика.

    Незабаром  той  з’явився  у  небі.  Він  кудись  поспішав і пролетів  повз  Квітку. Вона  широко  розкрила  свої пелюстки і  почала  кликати  Метелика.

-   Метелику, швидше лети до мене, я  на  тебе давно чекаю, маю  щось  тобі  сказати.

     Той радісно підлетів до Квітки і… потрапив  у  сачок. Він хотів  вибратися: бився крильцями,  шукав   шпаринку,    та  дарма. Раптом  йому  вдалося вирватися  з  полону. Метелик  злетів  і  вже  згори  побачив, що від  удару   сачка Квітка  зламалася  і  лежала  серед  трави.

       Хлопчик   пішов,  а  метелик  ще  довго  сидів  поруч зі  своєю  зламаною   подругою  і  гірко  плакав та  промовляв:

       Це  я  винен, це  через  мене  тебе  зламали, пробач  мені, Квіточко.   

     


 

VІ. Література

 

 

1.                            Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.

2.                            Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти / Н. М. Бібік // Науковий часопис НПУ ім. Михайла Драгоманова. — серія 17 (вип. 17). - 2010.

3.                            Державний стандарт початкової загальної освіти

4.                            Онопрієнко О. В. Предметна математична компетентність як дидактична категорія / О. В. Онопрієнко // Початкова школа. - 2010. - № 11.

5.                            Паршукова Н. Б. Создание и использование виртуальной лаборатории как средства формирования предметной компетенции по геометрии у учащихся основной школы: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / И. Б. Паршукова. — Екатеринбург, 2009.-205 с.

6.                            Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: монографія / С. А. Раков. — X.: Факт, 2005.-360 с.

7.                            Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий досвід та українські перспективи; під заг. ред. О. В. Овчарук. — К.: К.І.С., 2005.

8.                            Гудзик И. Ф. Компетентносно ориентированное обучение русскому языку в начальних классах (в школах с украинским языком обучения) / И. Ф. Ґудзик. - Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2007. - 496 с.

9.                            Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 66-72.

10.                       Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод, посіб. / О. І. Пометун. - К. : АСХ, 2004.-192с.

11.                       Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн /О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої політики]; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 16-25.

 

 

Подобається