Комунальний заклад "Харківський ліцей №73 Харківської міської ради"

 

Дистанційне навчання у воєнний час

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради            Наказ по  ХЛ № 73

ХЛ № 73 від 18.10.2023  № 2                           від18.10.2023  № 182 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію освітнього процесу в дистанційній формі

в комунальному закладі “Харківський ліцей №73 Харківської міської ради” 

І. Загальні положення

1.1 Це Положення розроблене відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1115 від 08.09.2020, Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України з організації дистанційного навчання в школі і визначає механізм організації дистанційного освітнього процесу в Харківському ліцеї № 73 Харківської міської ради Харківської області (далі - ліцей) .

1.2 Це положення діє під час воєнного стану і може бути скасовано чи змінено за інших обставин.

ІІ. Організація дистанційного освітнього процесу.

2.1 Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми ліцею та має забезпечувати виконання суб’єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти.

2.2. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, з урахуванням принципу здоров'язбереження, а також санітарних правил і норм, рухової активності (фізкультхвилинок), вправ для очей, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час із метою запобігання емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.

2.3. З метою забезпечення в ліцеї єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища освітній процес під час дистанційного навчання організовується на домені school73kharkov.com через сервіси Google Workspace for Education (ClаssRoom, МЕЕТ, JAMboard тощо).

2.4 Заняття проводяться за затвердженим на 1 вересня розкладом.

2.5 Уроки в синхронному режимі з використанням відеосервісу МЕЕТ проводяться обов’язково (100% за розкладом). Тривалість уроку визначає вчитель залежно від навчальної мети не більше рекомендованого часу для різних вікових груп, але не менше 5 хвилин.

2.6 Перерви між уроками обов’язкові.

2.7 Облік занять здійснюється в електронному журналі.

2.8 Учитель самостійно встановлює час на виконання (здавання) учнями завдань. У разі поважної причини (навчання за кордоном, технічні проблеми) можлива затримка обов’язкових завдань за погодженням із учителем.

2.9 Важливо застосовувати принципи формувального оцінювання. Виконані роботи доцільно супроводжувати зворотним зв’язком у вигляді коментарів, аналізу помилок і виставлених балів відповідно до критеріїв оцінювання.

2.10 Доцільно застосовувати методи самоперевірки, а також взаємної перевірки учнями, надаючи їм критерії оцінювання та створюючи середовище коментування робіт (наприклад, у сервісах Google: документах, презентаціях, блогах, на дошках тощо).

2.11 Домашні завдання в 1-х класах не задаються; обсяг домашніх завдань у початковій школі має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували в 2-му класі - 45 хвилин; у 3 класі - 1 години 10 хвилин; 4 класі - 1 години 30 хвилин.

2.12 У 5-11-х класах задавати домашні завдання на 1 дистанційний урок з урахуванням, що учні мають витрачати час на їх виконання в 5-х класах – 15 хвилин, у 6-9 класах - 20 хвилин, 10-11 класах - 25 хвилин.

2.13 Враховувати інтереси учасників освітньої комунікації із  запобігання ймовірним психологічним та безпековим ризикам.

ІІІ. Вимоги до освітніх ресурсів та уроків у синхронному режимі.

3.1 Використовувати в освітній діяльності електронні освітні ресурси, створені педагогічними працівниками ліцею; інші електронні ресурси, перевірені на відповідність державним стандартам освіти, типовим освітнім навчальним програмам, темі уроку, мові освіти, іншим вимогам законодавства у сфері загальної середньої освіти; електронні освітні ресурси, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України.

3.2 Навчальні матеріали добираються чи створюються учителями-предметниками самостійно відповідно до навчальних програм та календарно-тематичних планів і своєчасно, до початку уроку,  розміщуються в курсі ClаssRoom.

3.3 Навчальні матеріали мають бути розрахованими на те, що деякі учні можуть працювати лише в асинхронному режимі та повинні самостійно опрацьовувати матеріал і розуміти, як виконувати завдання. Тому навчальні матеріали мають обов’язково вміщувати:

      Дату уроку.

      Тему уроку.

      Мету і завдання уроку.

Зміст уроку (це можуть бути відео, аудіоматеріали, презентації, текстові файли, дошки з урахуванням вікових особливостей учнів тощо).

    Завдання для самостійної роботи з повними конкретними інструкціями щодо їх виконання, форми (письмової/усної) і термінів надання звіту про виконану роботу.

      Критерії оцінювання (самооцінювання) відповідно до типу завдань.

Матеріали для самоперевірки учнем попереднього домашнього завдання (зразки правильно виконаної домашньої роботи, варіанти відповідей, аналіз типових помилок тощо).

3.4 Відеоролики мають бути короткими і дидактично продуманими. Учні мають розуміти мету перегляду. Необхідно додавати інструкцію чи коментар. Наприклад, «подивіться відео і виконайте завдання (надайте відповідь на питання/ зробіть за аналогією  тощо)».

3.5 Тип і структуру уроку вчитель обирає самостійно, але під час «живих» уроків у синхронному режимі обов’язковими мають бути наступні етапи уроку:

      привітання і налаштування позитивного мікроклімату;

      повідомлення теми, мети і завдань уроку;

      повідомлення про види робіт на уроці;

проведення інструктажів із безпеки (за потребою) та правил роботи на уроці (вмикати чи не вмикати мікрофони і камери, порядок виконання завдань, критерії оцінювання тощо);

      аналіз виконання домашніх і самостійних завдань;

      відповіді на питання учнів;

проведення інструктажу щодо подальшої самостійної роботи учнів;

      підбиття підсумків уроку та проведення рефлексії.

3.6 Учитель має право вимагати від учнів увімкнення камер, особливо на тих уроках, де необхідно бачити правильність руху чи інших дій учнів, наприклад, на уроках фізичної культури, виконання дослідів на уроках фізики чи хімії тощо.

3.7 Обов'язково слід звернути увагу на налаштування веб-камери. Камера має бути піднятою на рівень очей або трохи вище. Учні повинні бачити очі вчителя. Саме тоді створюється ефект присутності.

3.8 Налагодження живого діалогу під час уроку в синхронному режимі повинне бути обмежене невеликою кількістю  лаконічних чітких запитань учителя за часом; доцільно заохочувати учнів ставити запитання, виділити їм для цього спеціальний час. Наприклад, оголосити, що робите 1-5-ти хвилинну  паузу, під час якої учні могли б записати своє питання в чаті або в невеликому відеозверненні.

3.9 Навчальні матеріали мають бути візуалізовані. Під час онлайн-навчання візуалізація навчального матеріалу набуває особливої цінності, адже саме динамічна й чітка структура уроку в поєднанні з відео, фото, колажами, тематичними мемами розпалюють інтерес учнів. А значить, тих, хто відвертає увагу від уроку, у класі стане менше, а виконаних завдань і бажання школярів ділитися думками - більше.

3.10 Не задавати великий обсяг завдань одразу на тривалий період, це не сприяє внутрішній мотивації дитини. Завдання вчителя - зробити матеріал максимально доступним, цікавим, наочним і таким, що стимулюватиме до розширення знань. Завжди більш виграшними є ілюстровані онлайн-уроки, що спонукають дитину до співтворчості, пошуку, перетворюють її на дослідника.

3.11 Доцільно запропонувати старшокласникам різнорівневі завдання та застосувати накопичувальну систему оцінювання, за якої учень може обрати, які саме завдання виконати для отримання достатнього бала, який спосіб опанування матеріалу використати, як реалізувати власну освітню траєкторію.

3.12 Надати учням перелік інтернет-джерел, які сприятимуть легшому засвоєнню навчального матеріалу.

3.13 Пропонуючи завдання для опрацювання з підручника, указувати не лише на порядковий номер сторінки, вправи чи завдання, а й конкретизувати характер та спосіб його виконання, а також надати учням чіткий інструктаж щодо виконання завдання (прокоментувати виконання завдання в усній, письмовій чи формі відеозвернення тощо).

3.14 Учнів, які заважають проведенню уроку в синхронному режимі, учитель має право видалити з уроку. Про це обов’язково треба проінформувати класного керівника та адміністрацію ліцею.

ІV. Правила для класних керівників

4.1 Координує взаємодію в системі сім’я - учень - вчитель - адміністрація, забезпечує педагогічну підтримку учнів в освітньому процесі.

4.2 Доводить до відома учнів та їхніх батьків єдині вимоги і правила ліцею щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі.

4.3 Забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, координує роботу сім’ї і ліцею із атестації учнів.

4.4 Відстежує і своєчасно надає відомості про перебування учнів у таблиці «Дані про перебування учнів (оперативні)» у курсі «Дистанційна робота».

4.5 У разі неможливості учнів працювати у Classroom вживає заходів із використання альтернативних засобів комунікації, доступних для учнів за особистою заявою батьків/офіційних представників (телефонний, поштовий зв'язок тощо).

4.6 Для оперативної взаємодії класного керівника із класом може використовувати чати соціальних мереж Viber, Telegram тощо.

4.7 Щотижня проводить виховні години on-line за розкладом, забезпечує участь учнів у загальношкільних заходах, різних конкурсах і локаціях. Веде облік суспільно значущих справ учнів.

V. Правила для вчителів.

5.1 Облік робочого часу та оплата праці педагогічних працівників, які організовують дистанційне навчання, здійснюється відповідно до законодавства України. 

5.2 Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється в межах тижневого педагогічного навантаження педагогічних працівників.

5.3 Учитель зобов’язаний проводити всі заняття в синхронному режимі відповідно до розкладу занять та розміщувати навчальні матеріали у ClassRoom до початку уроку.

5.4 У разі неможливості проведення занять з будь-якої причини вчитель  має проінформувати про це адміністрацію закладу із зазначенням причини та надати матеріали учням в асинхронному режимі.

5.5 Адміністрація закладу може вимагати від учителя письмових пояснень про  невиконання роботи. Залежно від причини відсутність вчителя на роботі  може  розглядатися як час простою не з вини працівника, пропуском занять з поважних причин або прогулом, про що робиться відповідний запис у табелі про оплату праці.

5.6 У разі неможливості з об’єктивних причин проведення занять за розкладом можливе перенесення занять на інший час з дозволу адміністрації та за згодою батьків учнів.

5.7 Учитель своєчасно інформує класного керівника та адміністрацію закладу про неможливість атестувати учнів шляхом заповнення таблиці «Дані про атестацію учнів” у курсі «Дистанційна робота».

       5.8 Учитель має право не відповідати на листи та телефонні виклики у вихідні, святкові дні і після 20:00;  не перевіряти роботу, фото якої неякісне; не допускати до онлайн-уроків та консультацій учнів, які не є учнями цього класу.

5.9 Учителі зобов'язані надавати своєчасний  і якісний зворотний зв’язок, бути неупередженими і об’єктивними під час оцінювання учнівських робіт.

5.10 Педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, мають підвищувати свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти.

VІ. Правила для учнів.

6.1 Учні підключаються до синхронного уроку в Меет за розкладом занять через кнопку «Приєднатися» у ClassRoom.

6.2 Учень має на прохання вчителя вмикати камеру або пояснити чому це неможливе.

6.3 Учні мають своєчасно виконувати і надсилати вчителю завдання на перевірку.

6.4 У разі відсутності учня на уроці або невиконання ним домашнього завдання з поважної причини поточні (формувальні) роботи учнем можуть не надаватися вчителю. Пропущений матеріал учень надолужує самостійно.

6.5 Роботу,  яку вчитель помітив як “обов’язкова”,  учень має відпрацювати, оскільки він буде “не атестованим”.

6.6 Учні мають писати текст письмової роботи самостійно, розбірливо, дотримуватися правил оформлення робіт відповідно до вимог навчального предмета; на перевірку надсилати тільки ті роботи, які зазначив учитель.

6.7 При відправленні фотоматеріалів учень має забезпечити якість фотографій та правильну їх орієнтацію.

6.8 Учні, які не можуть взяти участь у синхронних уроках з поважних причин (зокрема за станом здоров’я, через відвідування шкіл або курсів за кордоном, відсутність світла або інтернету тощо), працюють в асинхронному режимі з повним доступом до всіх навчальних матеріалів класу.

6.9 Якщо учень не має деякий час можливостей для дистанційного навчання, то він повинен своєчасно повідомити про це класного керівника з указанням причини.

6.10 Якщо учень не має технічних можливостей для дистанційного навчання, то він повинен повідомити про це класного керівника. Для таких учнів вирішується питання щодо альтернативних можливостей здобуття освіти на період дистанційного навчання.

6.11 У разі наявності в учня медичних протипоказань до занять з комп’ютерною технікою, підтверджених довідкою, для організації освітнього процесу під час надзвичайних обставин можуть використовуватися інші прийнятні засоби взаємодії учасників освітнього процесу, визначені закладом освіти, за погодженням з повнолітнім учнем або батьками неповнолітнього учня (одним із них).

6.12 Учень зобов’язаний дотримуватися принципу академічної доброчесності.

6.13 Учень зобов’язаний дотримуватись морально-етичних норм поведінки в освітньому середовищі ліцею.

VІІ. Правила для батьків учнів

7.1 Батьки забезпечують належні умови для навчання, сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів і досягненню  передбачених ними результатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та психічне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.

7.2 У разі зміни місця перебування дітей, зміни умов навчання батьки мають повідомити про це класного керівника.

7.3 Якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу в справах дітей.

VІІІ. Оцінювання навчальної діяльності. Дотримання принципу академічної доброчесності.

8.1 Оцінювання результатів навчання учнів проводяться відповідно до критеріїв за видами оцінювання, визначеними Міністерством освіти і науки України.

8.2 Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися в синхронному або асинхронному режимі.

8.3 Під час оцінювання навчальних досягнень учнів допускається  можливість враховувати їхні результати навчання в закладах позашкільної освіти за відповідними освітніми галузями. Для цього учень має надати довідку із закладу позашкільної освіти про результати і досягнення.

8.4 Учитель зобов’язаний вжити заходів щодо дотримання академічної доброчесності учнями та об’єктивно оцінити навчальні досягнення учнів. Дистанційне навчання створює нові виклики для дотримання норм і правил академічної доброчесності. Для учнівства виникає можливість списування, для вчительства постає проблема справедливого оцінювання. Водночас певні педагогічні прийоми можуть спонукати дітей чесно й самостійно виконувати завдання:

заохочення, коли робота виконана самостійно, хоч і не ідеально (похваліть дитину);

  давати робочі завдання, де рівень складності наростає від елементарного до дуже складного (якщо дитина виконала завдання лише до половини, вчитель дякуватиме за зроблену роботу і пояснить складніший матеріал додатково);

      давати індивідуальні завдання кожному хоча б раз на кілька тижнів, можна вибірково;

    давати завдання із завідомо неправильними відповідями, але з можливістю записати додатково свою відповідь;

    давати обмежений час на виконання роботи під час заняття в синхронному режимі;

налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання;

  налаштувати опцію перемішування порядку запитань та варіантів відповідей у ході тестування;

      використовувати різні варіанти завдань;

      попросити відеозапис процесу виконання завдання учнем;

      давати завдання, які неможливо знайти в «решебнику»;

  давати завдання, які передбачають власні міркування та висловлення власної думки дитини, а не вибір з готових відповідей.

8.5 Перевірка робіт учнів відбувається в термін, указаний учителем. Якщо робота надана невчасно, її перевірка здійснюється тільки за згодою вчителя. Учитель має право за певними видами робіт здійснювати вибіркову перевірку надісланих учнями виконаних завдань.

8.6 Якщо учень протягом вивчення теми з поважних причин не виконував  більшу частину завдань, за згодою вчителя він може отримати тематичну оцінку на підставі додаткового визначення рівня навчальних досягнень у синхронному режимі (контрольна робота, залік, співбесіда тощо).

8.7 Якщо учень повертає невиконану («пусту») поточну роботу, вона повертається йому без оцінки; якщо учень повертає невиконану («пусту») обов’язкову роботу, вона  автоматично оцінюється в «1 бал»).

8.8 Якщо учень  не виконував обов’язкові завдання, то він не може бути атестований з теми.

8.9 Відповідно до нормативно-правових актів семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню  (Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 (зі змінами)).

ІХ. Внутрішній моніторинг ефективності дистанційного навчання

9.1 Адміністрація ліцею забезпечує організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання та здійснення контролю за виконанням освітніх програм. Керівник ліцею або заступник директора з навчально-виховної роботи може вимагати від педагогічних працівників підтвердження виконання ними освітньої програми (навчальних планів і навчальних програм).

9.2 Адміністрація ліцею здійснює постійний контроль за дистанційним навчанням, своєчасно за потреби здійснює управлінські заходи щодо оптимізації та підвищення ефективності процесу.

9.3 Учитель забезпечує доступ до всіх своїх курсів ClassRoom класного керівника та адміністрації закладу шляхом підключення акаунту admin73 як учителя.

9.4 З метою координації роботи і проведення аналізу дистанційної роботи  за класами закріплюються куратори з адміністрації.

9.5 Аналіз дистанційної роботи проводиться з використанням:

1. Матеріалів, розміщених у ClassRoom.

2. Спостереження за уроками, які проходять у синхронному режимі.

3. Моніторингових даних адмінпанелі Google Workspace for Education на домені school73kharkov.com.

4. Електронного журналу.

5. Анкетування батьків і учнів.

6. Зауважень і пропозицій учасників освітнього процесу.

9.6 Визначення якості дистанційної роботи проводиться за такими параметрами:

1. рівень навчальних матеріалів у ClassRoom;

2. рівень доступності і відповідності навчальних матеріалів для самостійної роботи учнів;

3. рівень виконання і перевірки завдань;

4. рівень проведення уроків у синхронному режимі;

5. дотримання вимог щодо оформлення електронного журналу;

6. рівень навчальних досягнень учнів;

7. рівень безпеки освітнього середовища;

8. рівень результатів анкетування/опитування батьків і учнів.

Х. Технічна підтримка і модерація дистанційного навчання

10.1 Для здійснення дистанційної роботи вчителю за його письмовою заявою може надаватися ноутбук ліцею за наявності технічного засобу в навчальному закладі.

10.2 Організаційно-технічний супровід дистанційного навчання в освітньому середовищі ліцею на домені school73 kharkov.com здійснюють заступники директора з навчально-виховної роботи за розподілом обов’язків та інженер-електронік.

10.3 Група організаційно-технічного супроводу має надавати учасникам освітнього процесу рекомендації щодо посилення інформаційної безпеки, регулярно відстежувати порушення правил інформаційної безпеки, інформувати про такі випадки адміністрацію ліцею, уживати заходи щодо їх усунення.

10.4 Усім учасникам освітнього процесу в електронному освітньому середовищі ліцею необхідно дотримуватися вимог щодо безпеки в інтернеті та захисту персональних даних: створити безпечні паролі, які періодично змінювати на більш надійні, не допускати до роботи в домені ліцею сторонніх учасників.